Styrelsen

Här nedan kommer information om alla styrelseposter i SSK.

______________________________________________________________

Ordförande

Det är jag som samordnar Kårens arbete, både på styrelse- och utskottsnivå. Jag har det övergripande ansvaret för styrelsens arbete och representerar Kåren i officiella sammanhang, t ex  i media och emot universitetet. Jag är även Kårens representant i olika nämnder och råd och sitter med i SLU Skaras krisgrupp. Mig kan ni alltid kontakta om ni är osäkra över vem ni skall vända er till eller om ni känner att ni inte får någon hjälp på annat håll.

______________________________________________________________

Vice ordförande
Jag är ytterst ansvarig för kårens studiebevakning både på campus och gentemot universitetet. Det är mig man vänder sig till om man har frågor om studiebevakning som inte bara rör den enskilde studenten utan kurser och utbildningar i stort. Jag är bland annat ledamot i programnämnderna för Etologi- och djurskyddsprogrammet samt djursjukskötarprogrammet och ser därmed till att studenternas röst blir hörd gentemot studierektorer och årskursansvariga. 

______________________________________________________________

Kassör
Jag har hand om kårens ekonomi. Det är jag som gör budgeten, bokför och betalar fakturor. Jag har främst kontakt med kårens utskott men det är till mig ni kan vända er om ni har frågor om något ekonomiskt..

______________________________________________________________

Vaktarbagge (skyddsombud)
Jag arbetar för att den fysiska och psykiska studiemiljön ska vara så bra som möjligt. Har ni frågor och funderingar eller klagomål (till exempel dålig ventilation eller otillräcklig sandning) kan ni vända er till mig. Jag arbetar också med studiesociala frågor, så om ni upplever problem kring sådant som studiestöd, studentförsäkringar, mobbning eller annat som rör er studenters trygghetssystem kontaktar ni mig.

______________________________________________________________

Sekreterare

Jag för protokoll på varje styrelse-, medlems- och årsmöte och ser till att de hamnar på rätt plats. Vill ni ha hjälpa att hitta gamla protokoll eller dokument från styrelsen kan ni
fråga mig. Jag tar även emot frågor angående vilka stipendier som finns att söka

______________________________________________________________

Medlemsregistrator

Det är jag som sköter kårens medlemsregister. Mig kan ni vända er till om ni har problem med mecenatkortet, vid adressändring eller har några frågor angående medlemskap.

______________________________________________________________

SLUSS-representant

Jag representerar SSK inför SLU:s sju övriga kårer och SLUSS-presidiet. SLUSS är studenternas samverkansorgan i bl.a. SLU’s styrelse. Jag framför kårens frågor och synpunkter på olika SLUSS-möten så att det når fram till rätt personer. 

Sponsorolog
Det är jag som ser till att införskaffa sponsorer till Kårens olika evenemang samt knyta näringslivsförbindelser som är
relevanta för Kårens verksamhet. Mig kan ni vända er till om ni behöver hjälp med sponsring eller har frågor rörande detta.

______________________________________________________________

PR-vårdare

Det är jag som är Kårens PR-ansvariga. Jag ansvarar alltså för marknadsföring av Kåren. Det är jag som skriver veckomailet och dyngbaggen samt uppdaterar kårens hemsida tillsammans med media utskottet. 

______________________________________________________________

Myra

Jag är länken mellan styrelsen och alla kårens utskott. Jag förmedlar information mellan utskottsordföranden och styrelsen för att få en enkel och bra kommunikation. Jag har även ansvar för kårnamnen som kommer delas ut till våra ordförande och styrelsemedlemmar.

______________________________________________________________

BYS representant
Jag är kontakten mellan SLU och BYS. Jag ser till att BYS får en talan i styrelsen om gemensamma händelser.

 

Annonser